รวมภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลชัยบุรี

กิจกรรม ปั่น&ปัน เพื่อจดหาเครื่องวัดคววามดันให้แก่ 37 หมู่บ้านใน อำเภอชัยบุรี